Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Szpital św. Anny w Miechowie udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 t.j. z dnia 2019.06.17).
Zgodnie z art.26, ust. 1 ww. ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania :

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Udostępnianie kolejnych kopii jest odpłatne zgodnie z cennikiem. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, należy jednak wcześniej ustalić datę udostępnienia.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek w punkcie informacyjnym Szpitala. Wzory stosownych wniosków są dostępne w każdej rejestracji, sekretariacie. Termin realizacji wniosku: bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 3 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór dokumentów: punkt informacyjny (parter, budynek B) w godzinach 12:00 - 15:00. Tel. kontaktowy: 41 38-20-227. Dokumenty można odebrać osobiście lub przez osobę trzecią, pełnoletnią, wskazaną w upoważnieniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 t.j. z dnia 2019.06.17) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 8. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 9. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
 10. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania,
 11. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.,
 12. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony