Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. 

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 10. opieki duszpasterskiej,
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pobierz ulotkę.


Obowiązki pacjenta

 

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w regulaminie organizacyjnym, a w szczególności:
  • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
  • stosować się do zaleconej diety,
  • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
  • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
  • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 i przebywać w oddziale, każdorazowo zgłaszać pielęgniarce, położnej  zamiar opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony,
  • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  • szanować mienie Szpitala, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
  • przestrzegać zasad higieny osobistej,
  • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
  • przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
  • przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier o charakterze hazardowym,
  • zabrania się leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.
 2. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających.
 3. O wypisie pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno-terapeutycznego z powodu rażącego naruszenia regulaminu danego oddziału decyduje Dyrektor na wniosek właściwego Ordynatora.
 4. Pacjent ma obowiązek nie wychodzenia poza teren Szpitala.
 5. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, jak również w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie trwania ciszy nocnej.
 6. Pacjent nie ma prawa zażywać samowolnie leków w czasie pobytu w Szpitalu bez zgody lekarza.
 7. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
 8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 9. Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w magazynie ubrań, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm),
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012.159 j.t. z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177).
malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony