Ułatwienia dostępu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

EFS logo

14 kwietnia 2022 roku Szpital św. Anny w Miechowie podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

W ramach projektu Szpital planuje zrealizować następujące zadania:

 • dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i wszystkimi materiałami niezbędnymi do adaptacji i instalacji,
 • zakup mobilnego, przyłóżkowego aparatu RTG
 • zakup myjni - dezynfektorów do naczyń (kaczk, baseny).

Wartość projektu wynosi 6 068 590,78 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 85% wartości projektu, 15% stanowi wkład własny Szpitala.


 

EFS logo

5 listopada 2020 r. Szpital św. Anny w Miechowie podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19. Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, a szczególnie personel medyczny.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

W ramach projektu Szpital planuje zrealizować następujące zadania:

 • zakup sprzętu i aparatury medycznej, m.in. aparatu USG, koncentratorów tlenu, przepływowych lamp bakteriobójczych, aparatów ekg, ssaków oraz drobnego sprzętu medycznego,
 • zakup zbiornika na ciekły tlen,
 • zakup bramek dezynfekcyjnych.

Wartość projektu wynosi 621 620,56 zł, w całości dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

EFS logo

Szpital św. Anny w Miechowie realizuje grant pn. „Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Miechowie w związku z walką z pandemią COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Miechowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 52 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 7800 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.10.2020

W wyniku realizacji grantu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i warunków pobytu oraz pracy w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej mieszkańców, pacjentów i pracowników w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


 

EFS logo

Informujemy, że Szpital św. Anny w Miechowie został jednym z 45 partnerów realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny.
Celem projektu jest czynna walka z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie. Partnerami są jednostki zdrowia, szpitale powiatowe, wojewódzkie i inne.

Na Projekt zaplanowano kwotę 114 061 350 zł, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96 952 147,50 zł, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 17 109 202,50 zł.

Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego. Zakupiony zostanie sprzęt medyczny, środki i urządzenia do dezynfekcji, wyposażenie obiektowe i budowlane, wyposażenie laboratoriów, a także ambulanse.

Miechowski Szpital planuje w ramach projektu doposażenie w m.in. koncentratory tlenu, urządzenia do aktywnej regulacji ciała pacjenta, urządzenia do biedekontaminacji, komorę izolacyjną, lampy bakteriobójcze, hełmy do wentylacji, kamery na stanowiska intensywnej terapii, aparat do znieczulania, diatermie chirurgiczne i meble. W ramach projektu Szpital otrzyma także kompletnie wyposażony nowy ambulans.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.


 

logo EFRR

Informujemy, że Szpital św. Anny w Miechowie został jednym z 38 podmiotów leczniczych realizujących projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej”, którego liderem jest Województwo Małopolskie. Umowa o partnerstwie między Województwem Małopolskim, a Szpitalem została podpisana w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Projekt jest dofinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji medycznej, stanowiącego platformę elektronicznej wymiany danych, co zwiększy dostępność i poprawi jakość e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia. Dzięki platformie możliwe będzie przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Cel zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

-       ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

-       zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

-       poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

W ramach projektu podmioty lecznicze zostaną również doposażone w niezbędny sprzęt i infrastrukturę IT, umożliwiającą i polepszającą wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wartość całkowita projektu po stronie Partnera: 3 090 178 ,35 zł
w tym:
kwota dofinansowania: 2 781 160,52 zł
wkład własny Partnera: 309 017,83 zł

Lata realizacji: 2016 - 2023


 

logo topsor

Informujemy, że od czerwca 2019 roku Szpital św. Anny w Miechowie realizuje projekt pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”.

Projekt został wprowadzony do szpitali przez Ministerstwo Zdrowia z wykorzystaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa. Głównym celem projektu jest reorganizacja pracy SOR. Nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników, czego efektem ma być skrócony czas oczekiwania pacjentów.  Korzystanie z systemu TOPSOR pozwoli na bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy medycznej przez lekarza SOR. Obowiązkowy triaż, czyli dzielenie pacjentów na tych bardzo chorych, chorych, lżej chorych i całkiem lekko chorych pozwoli na monitorowanie i porządek przyjęć pacjentów.

Zgodnie z systemem  triażu w szpitalnym oddziale ratunkowym będzie odbywała się segregacja medyczna pacjentów. Pacjent, po zarejestrowaniu się po wstępnej ocenie dokonanej przez doświadczonego ratownika medycznego, pielęgniarkę lub lekarza zostanie w zależności od stanu zdrowia zakwalifikowany do jednej z kategorii otrzymując bilet z odpowiednim kolorem:

 • czerwonym (konieczna natychmiastowa pomoc),
 • pomarańczowym (konieczna pomoc z możliwym krótkim czasem oczekiwania do 10 minut)
 • żółtym (czas oczekiwania na pomoc do 60 minut)
 • zielonym (czas oczekiwania na pomoc może wynieć do 4 godzin)
 • niebieski (czas oczekiwania na pomoc do 6 godzin).

Informacja dotycząca przetwarzania danych (obowiązek informacyjny).


 

EFSII kolor 300dpi

W latach 2018-2020 Szpital św. Anny w Miechowie realizował projekt pn. "Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital w Miechowie poprzez zakup sprzętu i modernizację infrastruktury" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym - spr.

W ramach projektu zrealizowano zakupy sprzętu medycznego oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń. Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości ponad 9 mln złotych został zakupiony na większość oddziałów szpitala. Doposażono również pracownie diagnostyczne, m.in. zakupiono nowy aparat RTG oraz ucyfrowiono pracownię, dofinansowano również zakup tomografu komputerowego. Prace modernizacyjne o wartości 3,2 mln złotych przeprowadzone zostały w pomieszczeniach większości oddziałów szpitalnych.

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony